Gene regulatory networks for lignin biosynthesis in switchgrass Panicum virgatum)

Authors

Rao, Xiaolan; Chen, Xin; Shen, Hui; Ma, Qin; Li, Guifen; Yang, Yuhong; Pena, Maria; York, William; Frazier, Taylor P.; Lenaghan, Scott; Xiao, Xirong; Chen, Fang; Dixon, Richard A.

Journal-Book
Plant Biotechnology Journal
Year
2019