Reconfiguring Plant Metabolism for Biodegradable Plastic Production

Authors

Haiwei Lu, Guoliang Yuan, Steven H. Strauss, Timothy J. Tschaplinski, Gerald A. Tuskan, Jin-Gui Chen, Xiaohan Yang

Journal-Book
BioDesign Research
Year
2020