Lignin?derived electrochemical energy materials and systems

Authors

Xiaoyu Wu  Junhua Jiang  Chongmin Wang  Jian Liu  Yunqiao Pu  Arthur Ragauskas  Songmei Li  Bin Yang

Journal-Book
Biofuels Bioproducts and Biorefining (BIOFUEL BIOPROD BIOR)
Year
2020