Elucidating the mechanisms of enhanced lignin bioconversion by an alkali sterilization strategy

Authors

Zhi-Min Zhao, Shuyang Zhang, Xianzhi Meng, Yunqiao Pu, Zhi-Hua Liu, William K. Ledford, S. Michael Kilbey, II, Bing-Zhi Li  and Arthur J. Ragauskas

Journal-Book
Green Chemistry
Year
2021